Vejledende aktiekurser

Vejledende kurser til pensionsdepoter

For unoterede aktier i pensionsordninger, skal den skattepligtige til brug for lagerbeskatningen
(PAL‐beskatning) ved indkomstårets udløb, anvende det største beløb af:

‐ anskaffelsessummen eller
‐ selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i indkomståret.

I denne vejledende kursliste er selskabernes indre værdi beregnet på baggrund af årsrapporterne for 2022, som er de seneste aflagte årsrapporter. For enkelte selskaber er værdien højere end kursen opgjort som Net Asset Value.

Den skattepligtige skal give pengeinstituttet oplysning om den indre værdi senest den 1. december i indkomståret.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte Core Property Managements CFO, Peder Sehested Lund på 3318 8440 eller plu@coreproperty.dk.